Szkolenia
Grupy tematyczne
Referencje szkoleniowe
Doświadczenie
Tematy - Restrukturyzacja i upadłość

 

Przedstawione tematy i zakresy szkoleń stanowią jedynie przykładowe propozycje, które można swobodnie modyfikować – dobierając zagadnienia najważniejsze dla Państwa firmy. Wszystkie prezentowane tematy realizowane są w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych.    

 

Tematy szkoleń:  

I. Prawo restrukturyzacyjne

II. Prawo upadłościowe

   

Programy:

I. Prawo restrukturyzacyjne

 

Cele szkolenia:

1. Omówienie istoty nowego prawa restrukturyzacyjnego (data wejścia w życie nowych przepisów - 1.01.2016r.); Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – szansą na ochronę przed likwidacją; Nowe możliwości prawne dla dłużnika – co „zyska”, a co „straci” w myśl nowych przepisów

2. Charakterystyka uczestników postępowania restrukturyzacyjnego

3. Określenie skutków postępowania restrukturyzacyjnego dla dłużnika i wierzycieli. Jak nowa ustawa zmieni sytuację prawną wierzycieli? Czy warto na nią „czekać”?

4. Analiza procedury restrukturyzacyjnej „krok po kroku”

5. Przybliżenie różnic pomiędzy nowym prawem restrukturyzacyjnym a prawem upadłościowym i naprawczym; Prawo restrukturyzacyjne jako następca prawa naprawczego

6. Charakterystyka wybranych elementów postępowania restrukturyzacyjnego wobec deweloperów, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

7. Prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych  

Program:
1. Wprowadzenie:
     a) Określenie celów nowego postępowania restrukturyzacyjnego 
     b) Charakterystyka podmiotów uprawnionych do skorzystania z restrukturyzacji 
     c) Definicja „niewypłacalności”
     d) Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości
     e) Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
     f) Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; wniosek; odmowa otwarcia postępowania
     g) Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego 
2. Plan restrukturyzacyjny
3. Sąd restrukturyzacyjny – właściwość
4. Sędzia-komisarz, zastępca sędziego-komisarza, nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca, kurator – powołanie/wybranie/ustanawianie, zakres kompetencji, zmiany na stanowisku, niewykonywanie/nienależyte wykonywanie obowiązków, obowiązki sprawozdawcze, odpowiedzialność, wynagrodzenie,
5. Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego
6. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, oznaczenie przedsiębiorstwa restrukturyzowanego
7. Spis wierzytelności
8. Wierzyciele – prawa i obowiązki
9. Zgromadzenie wierzycieli, Rada wierzycieli
10. Pomoc publiczna dla restrukturyzowanego przedsiębiorstwa
11. Postępowanie o zatwierdzenie układu
12. Układ:
     a) zakres układu
     b) propozycje układowe
     c) zatwierdzenie układu
     d) skutki układu
     e) zmiana układu
     f) uchylenie i wygaśnięcie układu
     g) układ częściowy
13. Postępowanie o zatwierdzenie układu
14. Przyspieszone postępowanie układowe
     a) wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
     b) postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
     c) skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego
     d) przebieg przyspieszonego postępowania układowego
15. Postępowanie układowe
     a) Postępowanie o otwarcie postępowania układowego
       - Wniosek o otwarcie postępowania układowego
       - Postępowanie zabezpieczające
       - Postanowienie o otwarciu postępowania układowego
     b) Skutki otwarcia postępowania układowego
       - Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika
       - Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed   sądami polubownymi
     c) Przebieg postępowania układowego
16. Postępowanie sanacyjne
     a) Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego
       - Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego
       - Postępowanie zabezpieczające
       - Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
     b) Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego
       - Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika
       - Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika
       - Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika
       - Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika
       - Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika
       - Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi
     c) Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego
     d) Przebieg postępowania sanacyjnego
17. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
18. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości
19. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego
     a) Jurysdykcja krajowa
     b) Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi
20. Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne
     a) Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów
     b) Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji
     c) Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
       - Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków hipotecznych
       - Postępowanie restrukturyzacyjne wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą
21. Przepisy karne
22. Podsumowanie

II.  Prawo upadłościowe 

 

Cele szkolenia: 

        przybliżenie instytucji prawa upadłościowego - kto zyskuje, a kto traci na upadłości?

        określenie skutków upadłości - co z majątkiem, wierzytelnościami i umowami upadłego?

        omówienie sposobu dochodzenia wierzytelności od upadłego, pierwszeństwo dochodzenia roszczeń, podział masy upadłości

        analiza etapów postępowania upadłościowego „krok po kroku”

        uczulenie na możliwe błędy prawne

        określenie roli syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy w postępowaniu upadłościowym