Szkolenia
Grupy tematyczne
Referencje szkoleniowe
Doświadczenie
Tematy - Podmioty gospodarcze

 

Przedstawione tematy i zakresy szkoleń stanowią jedynie przykładowe propozycje, które można swobodnie modyfikować – dobierając zagadnienia najważniejsze dla Państwa firmy. Wszystkie prezentowane tematy realizowane są w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych.    

 

Tematy szkoleń:  

I.     Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw          

II.   Organy spółek kapitałowych     

III.  Spółka europejska, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Spółdzielnia europejska   

IV.   Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów i pełnomocników      

V.     Grupa kapitałowa   

VI.    Prokura, pełnomocnictwo – zasady skutecznej reprezentacji          

VII.  Kodeks Spółek Handlowych

VIII. Łączenie, podział i przekształcanie spółek    

IX.    Prawo gospodarcze dla menedżerów 

X.  Nowoczesny sekretariat - elementy prawa dla pracowników biur zarządu, asystentek/-ów  

        

Programy:

 I.    Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw   

 

Cele szkolenia:

1. Prezentacja form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej

2. Podkreślenie różnic pomiędzy formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej 

3. Charakterystyka procedury łączenia, podziału i przekształcania spółek

4. Omówienie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

    

Program:

1. Wprowadzenie

2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

    - jednoosobowa działalność gospodarcza 

    - spółka cywilna 

    - spółka jawna 

    - spółka partnerska 

    - spółka komandytowa 

    - spółka komandytowo-akcyjna 

    - spółka z o.o. 

    - spółka akcyjna 

3.  Łączenie, podział, przekształcenie 

4.  Prawo upadłościowe

5.  Postępowanie restrukturyzacyjne  

 

II.   Organy spółek kapitałowych 

 

Program:

1. Wprowadzenie

2. Podstawy prawne funkcjonowania spółek kapitałowych 

3. Organy spółek kapitałowych 

• Zarząd 

      - jedno i wieloosobowy;   

      - zasady prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki;  

      - mandat i kadencja członków zarządu; formy i zasady zatrudniania oraz wynagrodzenie członków zarządu;  

      - podejmowanie decyzji w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki;  

      - zwoływanie posiedzeń zarządu; 

      - pełnomocnictwa i prokury udzielane przez zarząd;  

      - prawa i obowiązki członków zarządu;   

      - odpowiedzialność członków zarządu.  

• Rada nadzorcza 

      - prawa i obowiązki rady nadzorczej i jej poszczególnych członków; 

      - pojęcie i zasady sprawowania stałego nadzoru oraz czynności nadzorczych;  

      - mandat i kadencja członków rady nadzorczej;  

      - delegowanie członków rady do zarządu i skutki takiej decyzji;  

      - zasady działania rady nadzorczej;  

      - odpowiedzialność członków rady nadzorczej wobec spółki;  

      - kompetencje zarządu i rady nadzorczej a ich wzajemne relacje w systemie organów spółek kapitałowych;  

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy / Zgromadzenie Wspólników   

4. Krajowy Rejestr Sądowy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, skutki wpisu) 

5. Regulaminy działania organów spółki   

6. Studium przypadków 

 

III.   Spółka europejska, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Spółdzielnia europejska  

 

Program:

1. Wprowadzenie

- Swoboda przedsiębiorczości i jej granice w UE 

- Proces europeizacji prawa spółek

- Dyrektywy i rozporządzenia europejskiego prawa spółek a przedsiębiorca polski

- Akty prawne regulujące ponadnarodowe formy spółek

- Zalety i wady założenia ponadnarodowej spółki

2. Spółka europejska (SE)

- Charakter prawny spółki europejskiej

- Hierarchia źródeł prawa dla SE

- Powstanie SE

- Zmiana miejsca siedziby SE

- Organy SE

- Systemy zarządzania dla SE

- Rada administrująca 

- Walne zgromadzenie SE

- Zaangażowanie pracowników SE

 3. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG)

- Znaczenie i charakter prawny EZIG 

- Wymogi powstania EZIG oraz przeniesienia jej siedziby

- Status członków zgrupowania

- Struktura organizacyjna EZIG

- Zmiany struktury członkowstwa w EZIG

4. Spółdzielnia europejska (SCE)

- Cel powołania SCE 

- Charakter prawny SCE

- Prawo właściwe dla SCE

- Procedura założenia SCE

- Struktura organizacyjna SCE

- Systemy zarządzania SCE

- Walne zgromadzenie

- Członkowstwo w SCE

- Porozumienie w sprawie zaangażowania pracowników SCE

- Rozwiązanie, likwidacja lub upadłość EZIG, SE i SCE

5. Studium przypadków

  

IV.   Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów i pełnomocników      

   

Cele szkolenia:

- określenie zasad odpowiedzialności; charakterystyka ryzyk i metod na minimalizowanie odpwiedzialności,

- przybliżenie instytucji zarządu, rady nadzorczej, pełnomocnictwa, prokury, 

- uczulenie na możliwe błędy prawne,

- prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych.

 

Program: 

1. Wprowadzenie

- zagrożenia związane z pracą członka zarządu, rady nadzorczej, pełnomocnika i prokurenta  

- odpowiedzialność zarządu a odpowiedzialność członka zarządu

- podstawy odpowiedzialności    

- jak zabezpieczać interesy członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów i pełnomocników 

2. Charakterystyka spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna)

3. Organy spółek kapitałowych; zarząd a rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie akcjonariuszy

4. Zarząd: 

- skład zarządu

- prawa i obowiązki członka zarządu

- podział zadań i jego konsekwencje

- staranność w pełnieniu funkcji członka zarządu 

- mandat i kadencja członka zarządu

- wpis do KRS

- zawieszenie i odwołanie członka zarządu

- formy i zasady zatrudniania oraz wynagradzania członka zarządu 

- zwoływanie posiedzeń zarządu 

- podejmowanie decyzji w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności

- absolutorium dla zarządu 

5. Odpowiedzialność członka zarządu - wobec wierzycieli spółki / wobec spółki / cywilna / karna / karnoskarbowa / na podstawie prawa pracy / na podstawie prawa upadłościowego (termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, osoby zobowiązane do złożenia wniosku, braki formalne wniosku) / za zobowiązania podatkowe / w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości / z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne / w grupach spółek / oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu

6. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej      

7. Prokura i pełnomocnictwo 

- rodzaje, zakres swobody działania, prawa i obowiązki, skutki braku pełnomocnictwa/prokury, jak sprawdzać prokurę / pełnomocnictwo, zasady udzielania i odwoływania, rejestr pełnomocnictw,

- zakres odpowiedzialności prokurenta i pełnomocnika

8. Przedawnienie roszczeń

 

    

V.   Grupa kapitałowa   

Program:

1. Wprowadzenie 

       - Definicja   

       - Istota holdingu 

       - Rodzaje holdingów 

       - Uczestnicy holdingów 

2. Udziały spółki dominującej w spółkach zależnych

3. Nadzór właścicielski

4. Praktyczne wykorzystanie instytucji holdingu

5. Holding – aspekty podatkowe

       - Podatkowa grupa kapitałowa 

       - Utrata statusu podatnika 

 

VI.   Prokura, pełnomocnictwo – zasady skutecznej reprezentacji

 

Cele szkolenia:

1. Określenie roli pełnomocnictwa i prokury  

2. Prezentacja róznych rodzajów i form pełnomocnictw

3. Omówienie zasad odpowiedzialności prokurentów i pełnomocników. Jak zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed negatywnymi skutkami działalnia pełnomocników i prokurentów?

 

Program:  

1. Prokura

       - podstawy prawne działalnia prokurenta

       - rodzaje prokury: łączna, samodzielna, oddziałowa, mieszana 

       - udzielenie i odwołanie prokury, wygaśniecie prokury, zatrudnienie prokurenta

       - wpis prokury do KRS 

       - prawa i obowiązki prokurenta, ograniczenia prokury   

       - zasady odpowiedzialnosci prokurenta 

2. Instytucja prokury i jej znaczenie dla sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem  

       - miejsce prokurenta w strukturze organizacyjnej Spółki 

       - prokurent a Zarząd / Rada Nadzorcza / Wspólnicy / Akcjonariusze - wzajemne relacje i zasady współpracy 

       - zalety i wady ustanowienia prokury w spółce 

       - skutki wadliwej reprezentacji spółki przez prokurenta 

3. Pełnomocnictwo

       - udzielanie pełnomocnictwa - wymagania formalne   

       - stosunek pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem 

       - rodzaje pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe, szczególne   

       - odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa 

       - pełnomocnictwo a prokura - podobieństwa i różnice 

4. Rola pełnomocnika w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa  

5. Przekroczenie umocowania przez pełnomocnika lub prokurenta   

 

VII.    Kodeks Spółek Handlowych

 

Cele szkolenia:

1. Charakterystyka spółek    

2. Omówienie ostatnich nowelizacji KSH 

3. Prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych

4. Usystematyzowanie wiedzy uczestników z zakresu prawa spółek

 

Program:

1. Wprowadzenie

     - terminologia; jak prawidłowo czytać akt prawny; rola orzecznictwa w interpretacji przepisów

     - rejestracja spółek (Krajowy Rejestr Sądowy)

     - analiza projektowanych zmian Kodeksu Spółek Handlowych

2. Charakterystyka spółek  

     - spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)

     - spółki kapitałowe (spółka z o.o., akcyjna)

     - organy spółek (zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy)

     - reprezentacja i prowadzenie spraw spółki; pełnomocnictwa i prokury

3. Łączenie, podział i przekształcenie spółek - wybrane elementy procesów transformacyjnych    

4. Nowelizacja KSH 

5. Studium przypadków

 

                VIII.   Łączenie, podział i przekształcanie spółek  

 

Program:

1. Wprowadzenie

2. Łączenie spółek

- Sposoby łączenia

- Moment połączenia

- Sukcesja praw i obowiązków

- Ochrona wierzycieli w procesie łączenia się spółek

- Łączenie się spółek kapitałowych

- Plan połączenia spółek kapitałowych

- Obowiązki informacyjne 

- Uchwała o połączeniu spółek kapitałowych

- Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w toku procesu łączenia

- Łączenie spółek osobowych a łączenie z udziałem spółek kapitałowych

- Zaskarżenie uchwały o połączeniu

- Wrogie przejęcie 

3. Podział spółki

- Sposoby podziału

- Moment podziału

- Sukcesja praw i obowiązków

- Zabezpieczenie wierzycieli w procesie podziału 

- Plan podziału

- Obowiązki informacyjne

- Rola wspólników w procesie podziału

- Skutki rejestracji podziału spółki

- Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w toku procesu podziału

4. Przekształcenie spółki

- Procedura przekształcenia

- Moment przekształcenia

- Tożsamość podmiotowa spółki przed i po przekształceniu

- Obowiązki informacyjne

- Plan przekształcenia spółki

- Kontrola planu przekształcenia

- Zgoda wspólników spółki handlowej na przekształcenie

- Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

- Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

- Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową

- Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

- Zaskarżalność uchwały o przekształceniu

- Skutki rejestracji przekształcenia spółki

- Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w toku przekształcenia

5. Studium przypadków

  

 IX.    Prawo gospodarcze dla menedżerów 


Główne cele szkolenia:

  - prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych niezbędnych w pracy menedżera,

  - przybliżenie sposobów konstruowania / weryfikowania / zawierania / realizowania umów gospodarczych,

  - charakterystyka umów gospodarczych; wyczulenie uczestników na możliwe „triki prawne” stosowane w umowach,

  - określenie zasad odpowiedzialności za produkty lub usługi (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza), 

  - zobrazowanie prawidłowej struktury przedsiębiorstwa, możliwych form jego restrukturyzacji, 

  - charakterystyka zasad odpowiedzialności menedżerów, 

  - określenie możliwych zagrożeń prawnych związanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i metod radzenia sobie z nimi,

  - uczulenie na możliwe błędy prawne,

 - analiza zagadnień programowych na podstawie przykładów.

 

 

X. Nowoczesny sekretariat - elementy prawa dla pracowników biur zarządu, asystentek/-ów  

 

1. Wprowadzenie

     • hierarchia aktów prawnych w przedsiębiorstwie

     • wyszukiwanie przepisów prawnych, wzorów pism, dokumentów

     • nowoczesne narzędzia prawne 

     • czytanie aktów prawnych, dokumentów, umów

     • terminologia prawnicza 

2. Rejestry  (wpis, skutki wpisu, źródło informacji, wnioski, dokumentacja, obowiązki)

     • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  

     • Krajowy Rejestr Sądowy 

3. Elementy prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego – podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw

4. Charakterystyka form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej - jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej

    a) umowa / statut spółki, regulaminy funkcjonujące w spółce 

    b) odpowiedzialność za zobowiązania w spółce 

    c) struktura spółek kapitałowych, zasady funkcjonowania, obsługa organów spółki 

       • Zarząd  

       • Rada nadzorcza  

      • Komisja rewizyjna 

      • Walne zgromadzenie / Zgromadzenie wspólników   

5. Pełnomocnictwo i prokura (rodzaje, zakres swobody działania, prawa i obowiązki, skutki braku pełnomocnictwa/prokury, jak sprawdzać prokurę / pełnomocnictwo, zasady udzielania i odwoływania, rejestr pełnomocnictw w przedsiębiorstwie)

6. Umowy gospodarcze

      • Tryby i formy zawierania umów (m.in. oferta, negocjacje, aukcja, przetarg; list intencyjny, umowa przedwstępna, pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zamówienie)  

      • Dokumenty wpływające do przedsiębiorstwa, na które należy zwrócić szczególną uwagę.   

      • Jak prawidłowo konstruować i sprawdzać umowy? Jak dobrać odpowiedni wzór umowy do konkretnej sytuacji?   

           - zasada swobody umów   

           - rodzaje umów  

           - cechy szczególne umów  

           - modyfikacje umów   

           - wzorce umowne

           - załączniki, aneksy, ogólne warunki umowy 

      • Jak unieważnić umowę?

      • Klauzule niedozwolone w umowach - jak je wyszukiwać?  

      • Klauzula rebus sic stantibus w umowie - czy zawsze należy wykonać umowę? 

      • Kto może podpisywać umowy - pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja spółki 

      • Sposoby zabezpieczania prawidłowego wykonania umowy (niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy)

      • Metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, polubowne, mediacja, koncyliacja) - jak przygotować umowy na potencjalne spory

      • Jak skutecznie egzekwować wykonanie umowy / należne płatności? 

7. Tajemnica korespondencji 

8. Tajemnica handlowa   

9. Ochrona danych osobowych     

10. Ochrona wizerunku firmy i pracowników  

11. Dokumentacja spółki i obowiązek jej przechowywania