Doradztwo prawne
Specjalizacja
Podmioty gospodarcze

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* pomoc w rejestracji jednooosobowych działalności gospodarczych, spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń   

* kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych

* doradztwo korporacyjne 

* obsługę prawną organów spółek (Zarządów, Rad Nadzorczych, Komisji Rewizyjnych, ZW / WZA) 

* pomoc w rozwiązywaniu sporów w relacji spółka/wspólnicy/członkowie zarządu/członkowie rady nadzorczej 

* doradztwo prawne w postępowaniach: likwidacyjnym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym      

* kompleksową obsługę prawną procesu sprzedaży przedsiębiorstwa 

* doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 

* doradztwo prawne w zakresie optymalizacji struktury grupy kapitałowej

* przygotowywanie i przeprowadzanie połączeń, podziałów i przekształceń spółek, "wrogie przejęcia"  

* reprezentację w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

* audyt prawny przedsiębiorstwa (prawny due dilligence) 

* doradztwo prawne w procesie transakcji kapitałowych z udziałem funduszy venture capital i private equity 

* doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, pełnomocników, prokurentów

 

* kompleksową obsługę prawną jednooosbowych działalności gospodarczych

* pomoc prawną w przeksztaceniu JDG w spółkę 

 

Restrukturyzacja, upadłość

m.in. 

* doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego 

* zabezpieczanie wykonania umów gospodarczych przed skutkami restrukturyzacji i upadłości  

* doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności osobistej członków zarządu i rady nadzorczej

* pomoc w przeprowadzaniu upadłości "konsumenckiej"

* reprezentowanie wierzycieli przed syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządcą, sędzią-komisarzem