O Kancelarii
Adw. Łukasz Świderek
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Kierunki badań naukowych
Zespół
Nasi Klienci
Publikacje naukowe

 

Adwokat Łukasz Świderek jest:  

- stałym współpracownikiem Miesięcznika Stowarzyszenia Notariuszy RP „Rejent”  

- autorem programów nauczania, materiałów dydaktycznych, testów egzaminacyjnych

- autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, finansowego oraz prawa upadłościowego m.in.:  

 

Książki:

* "Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach", wyd. I i II Warszawa 2013 (współautorstwo)   

* „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach", wyd. I, II, III i IV Warszawa 2016 (współautorstwo)    

* "Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego" - "Prokura", Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo)     

  

Artykuły:

* „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje” Rejent 9/2007

* „Status notariusza jako punkt wyjścia do zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze” Katowice 2008

* „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje” PPH 3/2007

* „Czy faktura VAT jest wystarczająca, by udokumentować wniesienie wkładu do spółki cywilnej lub handlowej” Rejent 9/2007

* "Arbitraż - alternatywa dla sądownictwa powszechnego"  Biuletyn Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu

* "Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej - nowe możliwości"  Biuletyn Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu    

* "Dlaczego warto skorzystać z arbitrażu w Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej"  Biuletyn Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu   

* "Kodeksu dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałych w ramach działalności Uczelni oraz innych członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki - projekt" - Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, Wrocław 2010 - współautor, uczestnik prac Komisji Prawnej Zespołu ds.Przedsiębiorczości Akademickiej DRPiN 

* „Sprawozdanie z VIII Dorocznej Konferencji SEAP poświęconej – Umowom w administracji” Rejent 6/2007

* „Sprawozdanie z II Konferencji – Modelowe rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych” Rejent 10/2007

* „Sprawozdanie z Konferencji – Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym” Rejent 6/2008

* „Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji XIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma” Rejent 7-8/2008

* „Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów” Rejent 10/2008

* Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego „Prawo handlowe w pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 75 lat Kodeksu Handlowego.” Rejent 11/2009

* Sprawozdanie z Konferencji "Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii" Rejent 01/2010