O Kancelarii
Adw. Łukasz Świderek
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Kierunki badań naukowych
Zespół
Nasi Klienci
Wystąpienia naukowe

 

Tematy referatów wygłoszonych przez adw. Łukasza Świderka na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych m.in.: 

• „Dokument elektroniczny” – na Konferencji Naukowej „Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu”

• „Etyka w życiu gospodarczym” – na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Etyczne problemy Współczesnej Europy”

• „Migracja – konsekwencje prawne i ekonomiczne” – na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa oczami prawnika, socjologa, politologa i ekonomisty” 

• „Arbitraż – alternatywne metody rozstrzygania sporów” – na Konferencji Naukowej „Przyjazne prawo”

• „Ochrona konsumenta w prawie wspólnotowym” – na Konferencji Naukowej „Tworzenie prawa na szczeblu europejskim”

• „Prawa i obowiązki stron umowy gospodarczej” – na Konferencji Naukowej „Nie bądź z prawem na lewo”

• „Projektowane zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym” – na forum Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

• „Kandydat na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa” – na Konferencji Naukowej „Perspektywy kariery w zawodach prawniczych"

• „Ochrona praw osób o szczególnych uprawnieniach w przypadku łączenia się spółek kapitałowych” – na forum Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

• „Transfer innowacyjnych technologii i wiedzy - tryby i formy zawierania umów handlowych" na Konferencji Naukowej "Doktoranci napędem rozwoju nauki"