Szkolenia
Grupy tematyczne
Referencje szkoleniowe
Doświadczenie
Tematy - Umowy

 

Przedstawione tematy i zakresy szkoleń stanowią jedynie przykładowe propozycje, które można swobodnie modyfikować – dobierając zagadnienia najważniejsze dla Państwa firmy. Wszystkie prezentowane tematy realizowane są w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych.    

 

Tematy szkoleń: 

I.    Umowy gospodarcze

      

Programy:  

 I.   Umowy gospodarcze

1. Wprowadzenie

słownictwo w umowach, jak poprawnie czytać umowy i akty prawne, jak interpretować umowy,

„triki” prawne – jak można coś ukryć w treści umowy, gdzie szukać „pułapek”,

jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, skąd czerpać wzory,

nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać przy opracowywaniu umowy,

znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,

przepisy a umowa – hierarchia ważności.


2. Zawarcie umowy

oferta (m.in.: istota oferty – konsekwencje złożenia oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia, reklamy, cenniki – co nie jest ofertą;  odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; przyjęcie oferty przez kontrahenta z zastrzeżeniami; konsekwencje nieprawidłowego posługiwania się ofertą; „wycena” w procesie zawierania umowy), 

negocjacje (m.in.: jak przygotować się do negocjacji; zobowiązanie stron do zachowania poufności + kary umowne; prawidłowe określenie momentu zawarcia umowy; „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje), 

aukcja i przetarg (m.in. ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy; obowiązki organizatora aukcji i przetargu

forma umowy (ustna, dokumentowa, pisemna, elektroniczna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny) a konsekwencje prawne jej niezastosowania,

pełnomocnicy, prokurenci, członkowie zarządu – upoważnieni do zawierania umów, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne. 

   

3. Konstruowanie i sprawdzanie umów     

zasada swobody umów i jej granice – jak szczegółowa powinna być umowa, ograniczenia ustawowe,

umowa w relacji Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument,

        Wybrane elementy umowy:

tytuł, komparycja, preambuła, słowniczek  

przedmiot umowy

prawa i obowiązki stron

wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), formy płatności, oznaczenie cyfrą i słowem, należny podatek, zadatek a zaliczka; opóźnienie a zwłoka 

odsetki

terminy (m.in. realizacji umowy, płatności)

kara umowna, zasady naliczania kar umownych, maksymalna wysokość kary umownej

rękojmia, gwarancja, odpowiedzialności odszkodowawcza

odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy

klauzula poufności

klauzula arbitrażowa

postanowienia końcowe  

załączniki do umowy (np. ogólne warunki umowy, karta gwarancyjna) 


4. Problemy z realizacją umowy

klauzula rebus sic stantibus – czy zawsze należy wykonać umowę?

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez kontrahenta – jak dochodzić odszkodowania?

przedawnienie roszczenia - terminy, jakie okoliczności przerywają bieg przedawnienia?

metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne(arbitraż), mediacja).