Szkolenia
Grupy tematyczne
Referencje szkoleniowe
Doświadczenie
Tematy - Umowy

 

Przedstawione tematy i zakresy szkoleń stanowią jedynie przykładowe propozycje, które można swobodnie modyfikować – dobierając zagadnienia najważniejsze dla Państwa firmy. Wszystkie prezentowane tematy realizowane są w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych.    

 

Tematy szkoleń: 

I.    Konstruowanie, sprawdzanie i zawierania umów gospodarczych. Nowelizacja 2021. COVID-19 

II.   Prawne aspekty sprzedaży międzynarodowej - w relacji Przedsiębiorca-Przedsiębiorca           

III. Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym 

IV.  Umowy w przewozie i spedycji  

V.    Metody rozstrzygania sporów - skuteczne sposoby dochodzenia roszczeń. Nowelizacja 2017r.

VI.   Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego - wybrane nowelizacje 2016r. i 2017r.

VII.  Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe 

VIII. Ochrona konkurencji i konsumenta, nieuczciwa konkurencja, zakazane praktyki rynkowe  

 

      

Programy:  

 I.   Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych (ujęcie kompleksowe) 

Cele szkolenia: 

·                omówienie NOWELIZACJI przepisów obowiązujących od 01.01.2021 (Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”),

·                prezentacja sposobów zawierania umów; na jakie „triki” zwrócić szczególną uwagę, jakich błędów unikać,

·                omówienie sposobu konstruowania umów gospodarczych, co powinna zawierać umowa, jak prawidłowo zabezpieczać wykonanie umowy

·                przedstawienie sposobu czytania/ sprawdzania umów gospodarczych.

·                omówienie regulacji, które można „poświęcić” w czasie negocjacji umowy,

·                analiza praktycznych przykładów, uczulenie na możliwe błędy prawne,

·                prezentacja narzędzi prawnych pomocnych przy konstruowaniu i sprawdzaniu umów

 

Program szkolenia:

1.     Nowelizacja 2021

Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” (Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta)

·         definicja Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”, które podmioty skorzystają z nowelizacji, jakie obowiązki będą ciążyły na Przedsiębiorcach, którzy nie uzyskają nowego statusu,

·         nowe uprawnienia Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” w zakresie:

Ø  Rękojmi,

Ø  Klauzul niedozwolonych (abuzywnych),

Ø  Zwrotu towaru (nawet do 1 roku),

·         regres między przedsiębiorcami w związku z reklamacją Przedsiębiorcy  

 „Uprzywilejowanego”,

·         wpływ nowych przepisów na już zawarte umowy;

·         jak do 01.01.2021r. dostosować umowy, OWU, regulaminy, karty gwarancyjne, formularze reklamacyjne do wymagań określonych w nowelizacji.

 

2.      Wprowadzenie

·                słownictwo w umowach, jak poprawnie czytać umowy i akty prawne, jak interpretować umowy,

·                „triki” prawne – jak można coś ukryć w treści umowy, gdzie szukać „pułapek”,

·                jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory,

·                nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać przy opracowywaniu i sprawdzaniu umów,

·                znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,

·                przepisy a umowa – co jest ważniejsze, na co można sobie pozwolić konstruując umowę, najczęściej popełniane błędy.

 

3.      Zawarcie umowy - praktyczne wskazówki

3.1.

·         oferta (m.in.: istota oferty – konsekwencje złożenia oferty; termin związania ofertą;  ogłoszenia, reklamy, cenniki – co nie jest ofertą;  oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; przyjęcie oferty przez kontrahenta z zastrzeżeniami; konsekwencje nieprawidłowego posługiwania się ofertą; „wycena” w procesie zawierania umowy),

·         negocjacje (m.in.: jak przygotować się do negocjacji; zobowiązanie stron do zachowania poufności + kary umowne; prawidłowe określenie momentu zawarcia umowy; „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje),

·         aukcja i przetarg (m.in. ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy; obowiązki organizatora aukcji i przetargu).

3.2.

·         list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”; konsekwencja posługiwania się listem intencyjnym; „zobowiązania” wynikające z listu intencyjnego),

·         zamówienie kontrahenta, zapytanie ofertowe – jak je traktować, jakie skutki wywierają,

·         pisemne lub dokumentowe (e-mail, faks, sms) potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania potwierdzenia.

 

3.3.

·         wzorzec umowny / Ogólne Warunku Umowy(OWU), Regulamin (m.in.: jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami umownymi w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia wzorca kontrahentowi na określony moment; wzorzec w formie elektronicznej; priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt wzorców umownych – co jest ważniejsze OWU sprzedawcy czy OWU kupującego),

·         umowa ramowa – skutki prawne jej zawarcia, na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umów ramowych (m.in. procedura zawierania poszczególnych umów, odwoływanie się do umowy ramowej, limit kupiecki), jakich błędów nie popełniać,

·         umowa na wyłączność – konsekwencje prawne jej zawarcia, korzyści i zagrożenia wynikające z zawarcia takiej umowy, 

·         umowa przedwstępna (m.in.: ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy właściwej; skutki niezawarcia umowy właściwej; przedawnienie roszczeń).

3.4.

·         zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przy udziale przedstawiciela handlowego), umowy na odległość (np. za pośrednictwem Internetu, telefonu, e-maila, faksu, formy pisemnej) – na co zwrócić szczególną uwagę, jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy, jakie są konsekwencje nieprawidłowego pouczenie konsumenta o jego uprawnieniach (prawo zwrotu towaru do 1 roku), zwrot towaru (w jakim zakresie można bronić się przed zwrotem towaru, procedura zwrot towaru).

3.5. 

·         forma umowy (ustna, dokumentowa, pisemna, elektroniczna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny) a konsekwencje prawne jej niezastosowania.

3.6.

·         pełnomocnicy, prokurenci, członkowie zarządu – upoważnieni do zawierania umów, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne.

3.7.

·         badanie wiarygodności kontrahenta – na co zwrócić szczególną uwagę.

 

4.      Konstruowanie i sprawdzanie umów

4.1.

·         zasada swobody umów i jej granice, jak szczegółowa powinna być umowa,

·         klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach – jak je identyfikować, konsekwencje zawarcia klauzul niedozwolonych w umowie, Rejestr Klauzul Niedozwolonych,

·         standardy obowiązujące przy konstruowaniu umów w relacji:

Ø  Przedsiębiorca – Przedsiębiorca,

Ø  Przedsiębiorca – Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” (od 01.01.2021r.),

Ø  Przedsiębiorca – Konsument,

·         elementy nieuczciwej konkurencji w umowach.

4.2.

Elementy umowy:

·         tytuł umowy,

·         data zawarcia umowy,

·         miejsce zawarcia umowy,

·         oznaczenie stron umowy,

·         preambuła,

·         słowniczek,

·         przedmiot umowy,

·         prawa i obowiązki stron umowy,

·         termin realizacji umowy; opóźnienia a zwłoka,

·         wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), forma płatności, oznaczenie kwoty cyfrą i słowem, należny podatek, termin płatności,  zadatek a zaliczka,

·         odsetki (ustawowe i umowne, jak je obliczać, jak je prawidłowo zastrzec w umowie),

·         kary umowne (jak określić ich wysokość, jak je prawidłowo zapisać w umowie, jakich błędów unikać przy ich stosowaniu, jak bronić się przed wygórowanymi karami umownymi),

·         rękojmia, gwarancja – charakterystyka obu instytucji,

·         zasady odpowiedzialności odszkodowawczej (zakres odpowiedzialności; jak zmodyfikować zasady odpowiedzialności w umowie; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności),

·         siła wyższa,

·         transport towaru, moment przejścia odpowiedzialności za towar, obowiązki odbierającego towar (reklamacje do przewoźnika; jak się do nich przygotować w umowie), załadunek/rozładunek, prawa i obowiązki stron umowy związane z transportem,

·         własność intelektualna,

·         zwrot towaru, towary nierotujące, zasady zwrotu towaru,

·         rozwiązanie umowy, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy – czym się różnią, jak je prawidłowo zastrzec w umowie,

·         zobowiązanie do zachowania poufności, tajemnica przedsiębiorstwa,

·         ochrony danych osobowych, RODO,

·         osoby do kontaktu, pełnomocnictwo w umowie

·         sąd właściwy do rozstrzygania sporów, właściwe prawo, klauzula arbitrażowa

·         język umowy, tłumaczenie umowy,

·         procedura zmiany umowy,

·         odwołanie do załączników (OWU, oferty, wyceny, specyfikacji technicznej, karty gwarancyjnej, itd.),

·         podpisy,

·         wykaz załączników.

4.3.

·         sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (weksel, zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa).

4.4.

·         modyfikacja umowy – renegocjacje warunków umownych, prawnie dozwolone granice modyfikowania umowy, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura zmiany umowy, aneks do umowy.

 

5.    Umowy z kontrahentami zagranicznymi – o co zadbać na etapie podpisywania umowy; klauzula wyboru prawa; język umowy; ograniczenie odpowiedzialności.

 

6.     Problemy z realizacją umowy

·         niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,

·         wpływ COVID-19 na realizację umowy, przesłanki uchylenia się od odpowiedzialności,

·         klauzula rebus sic stantibus, 

·         potrącenie,

·         cesja wierzytelności,

·         przedawnienia roszczeń – terminy; czynności, które przerywają bieg przedawnienia,

·         metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne (arbitraż), mediacja, koncyliacja). Jak się przygotować do potencjalnych sporów (przygotowanie dowodów, ciężar dowodowy, zabezpieczenie roszczeń).

 

   

II.   Prawne aspekty sprzedaży międzynarodowej - w relacji Przedsiębiorca-Przedsiębiorca     

 

1. Wprowadzenie - zwyczaje handlowe w obrocie międzynarodowym

2. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska):   

       • zawarcie umowy sprzedaży,  

       • prawa i obowiązki stron,    

       • procedury reklamacyjne, środki ochrony prawnej. 

3. INCOTERMS 2010:      

       • reguły Incoterms a umowa - zasada pierwszeństwa,

       • analiza wybranych formuł.   

4. Studium przypadków.  

 

 III.  Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym (warsztaty dla inwestorów, wykonawców, podwykonawców)  

 

Cele szkolenia: 

prezentacja warsztatu konstruowania, sprawdzania i negocjowania umów 

określenie zasad odpowiedzialności stron umowy

analiza sprawdzonych sposobów zabezpieczania umów

uczulenie na możliwe błędy prawne, identyfikacja stosowanych w praktyce „trików” prawnych 

prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych niezbędnych do prawidłowego konstruowania i sprawdzania umów

 

Program:

I. Wprowadzenie

terminologia w umowach; jak czytać i interpretować akty prawne oraz umowy?

„triki” prawne – jak można coś ukryć w umowie?, gdzie szukać „pułapek”?

jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory? nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać; pomoc przy przygotowywaniu umów

znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych

hierarchia – akty prawne a wewnętrzne regulacje w przedsiębiorstwie (m.in. umowy, regulaminy), przepisy niezbędne przy przygotowywaniu umów, na co można sobie pozwolić konstruując umowy, najczęściej popełniane błędy

 

II. Ustawa Prawo budowlane - elementy wybrane m.in.: 

Zakres zastosowania ustawy Prawo budowlane. 

Przepisy techniczno-budowlane i możliwe od nich odstępstwa. 

Materiały budowlane. 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Jak je prawidłowo opisać w umowie.  

Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego – istotne momenty, które należy określić w umowie.  

III. Ustawa „deweloperska” – elementy wybrane m.in.: 

Zakres zastosowania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

Mieszkaniowy rachunek powierniczy, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. 

Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej - prospekt informacyjny.

Umowa deweloperska – elementy umowy, załączniki, harmonogram. 

Odstąpienie od umowy deweloperskiej. 

IV. Umowa o roboty budowlane, remont budynku lub budowli (Kodeks cywilny) – elementy wybrane m.in.:

Umowa o roboty budowlane, elementy istotne umowy, forma umowy, zakres prac. 

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło.

Strony umowy o roboty budowlane. Weryfikacja partnerów (KRS i CEDIG). 

Podwykonawca - zasady odpowiedzialności za podwykonawców. 

Gwarancja zapłaty. 

Wady dokumentacji, terenu budowy, urządzeń dostarczonych przez inwestora – kto za nie odpowiada? 

Teren budowy – zasady odpowiedzialności. 

Odbiór prac. Protokół odbioru. 

Zniszczenie i uszkodzenia obiektu. 

Wykonanie wadliwe lub sprzeczne z umową – zasady odpowiedzialności. Uprawnienia inwestora. 

Opóźnienie i zwłoka wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy. 

Terminy (m.in. termin na zgłaszanie żądań, przedawnienie roszczeń) 

Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy – kary umowne i ich miarkowanie. Jak prawidłowo skonstruować karę umowną. 

  V. Umowa o dzieło (np. na wykonanie instalacji, wykończenie wnętrza) – elementy wybrane m.in.: 

Umowa o dzieło.

Wady materiału na wykonanie dzieła. 

Opóźnienie w rozpoczęciu lub wykończeniu dzieła. 

Wadliwe wykonanie dzieła, prawa i obowiązki zamawiającego, 

Konsument i jego uprawnienia w przypadku wystąpienia wady dzieła. 

Odbiór dzieła. 

Odstąpienie od umowy. 

Rozwiązanie umowy o dzieło. 

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy o dzieło. 

VI. Zawieranie umów - praktyczne wskazówki

oferta (charakter prawny oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia; reklamy; cenniki; oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; modyfikujące przyjęcie oferty; czas i miejsce zawarcia umowy)

negocjacje(zawarcie umowy, „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje)

aukcja i przetarg (ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy, obowiązki organizatora aukcji i przetargu, popełniane błędy) 

list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”)

zamówienia, zapytania  – jak je traktować?

wzorzec umowny (jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca a Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia; wzorzec w formie elektronicznej, priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt formularzy; ogólne warunki umów; regulaminy)

umowa ramowa – skutki prawne, na co zwracać szczególną uwagę

umowa na wyłączność – konsekwencje, korzyści, zagrożenia

umowa przedwstępna (ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy przyrzeczonej; skutki nie zawarcia umowy przedwstępnej; przedawnienie)

zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy na odległość; jakie zmiany regulacji prawnych zakłada projekt ustawy o prawach konsumenta

pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia

forma umowy ( m.in. ustna, pisemna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem poświadczonym, akt notarialny, elektroniczna ) a konsekwencje prawne jej niezastosowania 

kto może podpisywać umowy (reprezentacja ustawowa, pełnomocnik, prokurent); prawidłowe konstruowanie nagłówków, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne, odpowiedzialność członków zarządu za podpisywane umowy

badanie wiarygodności kontrahentów -  gdzie szukać informacji

VII. Konstruowanie i sprawdzanie umów

zasada swobody umów i jej granice – jak szczegółowa powinna być umowa, ograniczenia ustawowe

prezentacja różnic w konstruowaniu umów: Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument 

cechy szczególne umów, język umowy, preambuła, słowniczek, skróty

przedmiot umowy

prawa i obowiązki stron

modyfikacja umowy – prawnie dozwolone granice, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura, aneks

załączniki (np. ogólne warunki umowy/zamówienia, karta gwarancyjna, instrukcja, specyfikacja)

zasady odpowiedzialności (szkoda; okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; modyfikacja ogólnej reguły odpowiedzialności; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności; ciężar dowodu) 

klauzula poufności, klauzula arbitrażowa

terminy (m.in. realizacji umowy, płatności w transakcjach handlowych)

czym jest kara umowna, zasady naliczania kar umownych, maksymalna wysokość kary umownej

odsetki (rodzaje, kiedy można ich żądać, obliczanie) 

zadatek a zaliczka; opóźnienie a zwłoka

wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), formy płatności, oznaczenie cyfrą i słowem, należny podatek, koszty realizacji umwy

różnica miedzy odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy; jednostronnego rozwiązanie umowy

jak zabezpieczyć się przed reklamacjami na etapie zawierania umowy (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową), Ustawa o prawach konsumenta 2014r.

sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (m.in. weksel, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, klauzula del credere)

klauzule niedozwolone w umowach:

a) identyfikacja klauzul abuzywnych, zasady modyfikacji klauzul

b) niebezpieczeństwa zastosowania przez przedsiębiorców klauzul abuzywnych w umowach, regulaminach, zamówieniach, kartach gwarancyjnych 

c) czy można zagwarantować sobie obowiązywanie klauzul niedozwolonych?

e-mail, sms, fax, nagranie – jak uprawdopodobnić zawarcie umowy?

na co należy zwrócić szczególną uwagę przy sprawdzaniu umowy? 

VIII. Umowy z kontrahentami zagranicznymi – o co zadbać na etapie podpisywania umowy; klauzula wyboru prawa; język umowy; wyłączenie odpowiedzialności

IX. Problemy z realizacją umowy

Klauzula rebus sic stantibus – czy zawsze należy wykonać umowę? Kiedy przedsiębiorca może uchylić się od podpisanej umowy?

Jak unieważniać umowę? Prezentacja dostępnych narzędzi prawnych.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez kontrahenta – jak dochodzić odszkodowania? Jak postępować? 

Cesja wierzytelności, potrącenie

Przedawnienia roszczeń - terminy, jakie okoliczności przerywają bieg przedawnienia?

Metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne(arbitraż), mediacja, koncyliacja). Jak się przygotować do potencjalnych sporów, przygotowanie dowodów, zabezpieczenie roszczeń.

X. Elementy własności intelektualnej i przemysłowej w umowach 

XI. Elementy nieuczciwej konkurencji w umowach

XII. Tajemnica przedsiębiorstwa 

XIII. Studium przypadków – analiza przygotowanych przykładów i przykładów przedstawionych przez uczestników


  

IV.   Umowy w przewozie i spedycji

 

1. Wprowadzenie

2. Umowy przewozu rzeczy 

      • Istota umowy przewozu  

      • Strony umowy 

      • Prawa i obowiązki stron  

      • Odpowiedzialność przewoźnika 

3. Umowa najmu pojazdu wraz z obsługą 

4. Umowa spedycji 

      • Istota umowy spedycji 

      • Prawa i obowiązki stron 

      • Odpowiedzialność spedytora  

5. Umowa przewozu rzeczy drogą morską 

6. Studium przypadków 

  

V.   Metody rozstrzygania sporów - skuteczne sposoby dochodzenia roszczeń  

 

 1. Wprowadzenie  

      • struktura konfliktu   

      • metody rozwiązania sporów  (sądownictwo powszechne,sądownictwo polubowne (arbitraż), koncyliacja, mediacja)  

2. Arbitraż 

      • specyfika postępowania arbitrażowego  

          - typowe klauzule arbitrażowe   

          - wybór miejsca i języka arbitrażu   

          - wybór składu Arbitrów   

      • procedura w arbitrażu  

          - wola stron a przyjęte procedury  

          - Kodeks Postępowania Cywilnego (art.1154 do 1217)  

          - postępowanie arbitrażowe a umowy międzynarodowe   

          - orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania arbitrażowego   

      • instytucje arbitrażowe  

          - sąd polubowny ad hoc

          - stały sąd polubowny    

      • koszty procedury arbitrażowej  

          - wynagrodzenie i koszty arbitrów   

          - zwrot kosztów zastępstwa po rozstrzygnięciu sporu   

3. Mediacja 

      • mediacja jako wspomaganie negocjacji problemowych  

      • cechy i zasady mediacji  

      • fazy postępowania mediacyjnego  

      • warunki skuteczności mediacji  

      • rola mediatora w poszukiwaniu konsensusu  

      • korzyści wynikające z zastosowania mediacyjnej formy rozwiązywania konfliktów  

      • mediacja sądowa i pozasądowa  

      • skutki ugody zawartej przed mediatorem  

4. Koncyliacja 

5. Sądownictwo powszechne (sądy cywilne i gospodarcze) 

       • postępowania: zwykłe / uproszczone / nakazowe / upominawcze 

6. Nowe regulacje prawne dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami (obowiązujące od 10.01.2017r.) 

 

VI.   Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego - wybrane nowelizacje 2016r. i 2017r. 

 

Program:

 

1. Wprowadzenie

- nowoczesne narzędzia prawne

- zakres zastosowania starych i nowych przepisów

 

2. Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

- pominięcie tradycyjnych metod doręczeń, doręczenie bezpośrednie, załączniki do pism procesowych

- adres w CEIDG

- przeprowadzenie rozprawy na odległość

- nowe zasady protokołowania rozpraw

- polubowne metody rozstrzygania sporów

- wyłączenie sędziego 

- rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym

 

3. Zmiany w Kodeksie cywilnym:

- oświadczenie woli

- nowe formy czynności prawnych

- definicja dokumentu

- skutki niezachowania formy dokumentowej

- forma czynności prawnej prowadząca do zakończenia umowy zawartej w formie szczególnej

- forma elektroniczna

 

4. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym:

- zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy / prawa majątkowego

- rozszerzenie możliwości korzystania z drogi elektronicznej i doręczeń elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym

- licytacja elektroniczna

- właściwość sądów w przypadku powództw przeciwegzekucyjnych

- rezygnacja z rękojmi

- nowe kompetencje komornika w sprawach egzekucyjnych z nieruchomości

- nowe uprawnienia referendarzy sądowych

- skarga na czynności komornika po nowelizacji

 

5. Odsetki i nowe sposoby ich liczenia 

- zmiana sposobu liczenia odsetek i ich rodzaje

 

6. Elektroniczne Biuro Podawcze

- wnoszenie i doręczanie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

- logowanie się do systemu a skuteczność doręczenia

 

7. Wybrane zmiany k.p.c. obowiązujące od 2017r.  

 

 VII.  Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe 

 

1. Wprowadzenie

Umowa - elementy konstrukcyjne; zakres odpowiedzialności

2. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa – jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przetargu czy terminowego usunięcia wad

- Charakterystyka gwarancji; gwarancja bezwarunkowa i warunkowa; 

- Konstrukcja gwarancji i jej elementy; forma gwarancji; termin obowiązywania gwarancji; wysokość gwarancji; tryb zgłaszania żądania z tytułu gwarancji; czas reakcji gwaranta; osoby uprawnione do zgłaszania roszczeń; przykładowe klauzule gwarancyjne i ich skutki

- Kaucja gwarancyjna

- Potwierdzenie gwarancji

- Wygaśnięcie gwarancji

- Przenoszenie gwarancji na os. trzecie

- Dokumenty wymagane przy udzielaniu gwarancji

- Procedura realizacji gwarancji, skutki wykonania gwarancji

- Roszczenia z tytułu udzielonych gwarancji  

 

 

VIII. Ochrona konkurencji i konsumenta, nieuczciwa konkurencja, zakazane praktyki rynkowe 

 

 Założenia szkolenia:

- omówienie zasad ochrony konkurencji i konsumenta

- prezentacja czynów nieuczciwej konkurencji

- charakterystyka zakazanych praktyk rynkowych

- zwrócenie uwagi na możliwe nieprawidłowości w prowadzonej działalności gospodarczej

- prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych

- analiza najczęściej pojawiających się błędów podczas stosowania prezentowanych przepisów

  

Program.  

I. Ochrona konkurencji i konsumentów

1. Definicje

2. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję

2.1. Zakres zakazu

2.2. Wyłączenia spod zakazu

3. Zakaz nadużywania pozycji dominującej

4. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

II. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

1. Czyn nieuczciwej konkurencji

2. Zakazane czyny nieuczciwej konkurencji (zbiór wybrany)

2.1. Fałszywe oznaczenia pochodzenia towarów lub usług

2.2. Ochrona kwalifikowanych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia

2.3. Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług

2.4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

2.5. Przejmowanie pracowników i klientów

2.6. Naśladownictwo

2.7. Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości

2.8. Utrudnianie dostępu do rynku

2.9. Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną

2.10. Wytwarzanie i używanie urządzeń niedozwolonych

2.11. Nieuczciwa reklama

2.12. Sprzedaż premiowana

2.13. Prowadzenie systemu sprzedaży lawinowej

2.14. Wprowadzanie do obrotu własnych marek przez sklepy dyskontowe

III. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

1. Definicje

2. Zakazane nieuczciwe praktyki rynkowe

2.1. Definicja nieuczciwej praktyki rynkowej

2.2. Praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd

2.3. Zaniechanie wprowadzające w błąd

2.4. Agresywna praktyka rynkowa

2.5. Prowadzenie działalności w systemie konsorcjalnym

2.6. Stosowanie sprzecznego z prawem Kodeksu dobrych praktyk