Szkolenia
Grupy tematyczne
Referencje szkoleniowe
Doświadczenie
Tematy - Umowy

 

Przedstawione tematy i zakresy szkoleń stanowią jedynie przykładowe propozycje, które można swobodnie modyfikować – dobierając zagadnienia najważniejsze dla Państwa firmy. Wszystkie prezentowane tematy realizowane są w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych.    

 

Tematy szkoleń: 

I.    Konstruowanie, sprawdzanie i zawierania umów gospodarczych. Nowelizacja 2021. COVID-19 

II.   Prawne aspekty sprzedaży międzynarodowej - w relacji Przedsiębiorca-Przedsiębiorca           

III. Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym 

IV.  Umowy w przewozie i spedycji  

      

Programy:  

 I.   Konstruowanie, sprawdzanie i zabezpieczanie umów gospodarczych. Nowelizacja 2021. COVID-19 

Cele szkolenia: 

·                omówienie NOWELIZACJI przepisów obowiązujących od 01.01.2021 (Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”),

·                prezentacja sposobów zawierania umów; na jakie „triki” zwrócić szczególną uwagę, jakich błędów unikać,

·                omówienie sposobu konstruowania umów gospodarczych, co powinna zawierać umowa, jak prawidłowo zabezpieczać wykonanie umowy

·                przedstawienie sposobu czytania/ sprawdzania umów gospodarczych.

·                omówienie regulacji, które można „poświęcić” w czasie negocjacji umowy,

·                analiza praktycznych przykładów, uczulenie na możliwe błędy prawne,

·                prezentacja narzędzi prawnych pomocnych przy konstruowaniu i sprawdzaniu umów

 

Program szkolenia:

1.     Nowelizacja 2021

Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” (Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta)

·         definicja Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”, które podmioty skorzystają z nowelizacji, jakie obowiązki będą ciążyły na Przedsiębiorcach, którzy nie uzyskają nowego statusu,

·         nowe uprawnienia Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” w zakresie:

Ø  Rękojmi,

Ø  Klauzul niedozwolonych (abuzywnych),

Ø  Zwrotu towaru (nawet do 1 roku),

·         regres między przedsiębiorcami w związku z reklamacją Przedsiębiorcy  

 „Uprzywilejowanego”,

·         wpływ nowych przepisów na już zawarte umowy;

·         jak do 01.01.2021r. dostosować umowy, OWU, regulaminy, karty gwarancyjne, formularze reklamacyjne do wymagań określonych w nowelizacji.

 

2.      Wprowadzenie

·                słownictwo w umowach, jak poprawnie czytać umowy i akty prawne, jak interpretować umowy,

·                „triki” prawne – jak można coś ukryć w treści umowy, gdzie szukać „pułapek”,

·                jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory,

·                nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać przy opracowywaniu i sprawdzaniu umów,

·                znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,

·                przepisy a umowa – co jest ważniejsze, na co można sobie pozwolić konstruując umowę, najczęściej popełniane błędy.

 

3.      Zawarcie umowy - praktyczne wskazówki

3.1.

·         oferta (m.in.: istota oferty – konsekwencje złożenia oferty; termin związania ofertą;  ogłoszenia, reklamy, cenniki – co nie jest ofertą;  oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; przyjęcie oferty przez kontrahenta z zastrzeżeniami; konsekwencje nieprawidłowego posługiwania się ofertą; „wycena” w procesie zawierania umowy),

·         negocjacje (m.in.: jak przygotować się do negocjacji; zobowiązanie stron do zachowania poufności + kary umowne; prawidłowe określenie momentu zawarcia umowy; „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje),

·         aukcja i przetarg (m.in. ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy; obowiązki organizatora aukcji i przetargu).

3.2.

·         list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”; konsekwencja posługiwania się listem intencyjnym; „zobowiązania” wynikające z listu intencyjnego),

·         zamówienie kontrahenta, zapytanie ofertowe – jak je traktować, jakie skutki wywierają,

·         pisemne lub dokumentowe (e-mail, faks, sms) potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania potwierdzenia.

 

3.3.

·         wzorzec umowny / Ogólne Warunku Umowy(OWU), Regulamin (m.in.: jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami umownymi w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia wzorca kontrahentowi na określony moment; wzorzec w formie elektronicznej; priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt wzorców umownych – co jest ważniejsze OWU sprzedawcy czy OWU kupującego),

·         umowa ramowa – skutki prawne jej zawarcia, na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umów ramowych (m.in. procedura zawierania poszczególnych umów, odwoływanie się do umowy ramowej, limit kupiecki), jakich błędów nie popełniać,

·         umowa na wyłączność – konsekwencje prawne jej zawarcia, korzyści i zagrożenia wynikające z zawarcia takiej umowy, 

·         umowa przedwstępna (m.in.: ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy właściwej; skutki niezawarcia umowy właściwej; przedawnienie roszczeń).

3.4.

·         zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przy udziale przedstawiciela handlowego), umowy na odległość (np. za pośrednictwem Internetu, telefonu, e-maila, faksu, formy pisemnej) – na co zwrócić szczególną uwagę, jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy, jakie są konsekwencje nieprawidłowego pouczenie konsumenta o jego uprawnieniach (prawo zwrotu towaru do 1 roku), zwrot towaru (w jakim zakresie można bronić się przed zwrotem towaru, procedura zwrot towaru).

3.5. 

·         forma umowy (ustna, dokumentowa, pisemna, elektroniczna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny) a konsekwencje prawne jej niezastosowania.

3.6.

·         pełnomocnicy, prokurenci, członkowie zarządu – upoważnieni do zawierania umów, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne.

3.7.

·         badanie wiarygodności kontrahenta – na co zwrócić szczególną uwagę.

 

4.      Konstruowanie i sprawdzanie umów

4.1.

·         zasada swobody umów i jej granice, jak szczegółowa powinna być umowa,

·         klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach – jak je identyfikować, konsekwencje zawarcia klauzul niedozwolonych w umowie, Rejestr Klauzul Niedozwolonych,

·         standardy obowiązujące przy konstruowaniu umów w relacji:

Ø  Przedsiębiorca – Przedsiębiorca,

Ø  Przedsiębiorca – Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” (od 01.01.2021r.),

Ø  Przedsiębiorca – Konsument,

·         elementy nieuczciwej konkurencji w umowach.

4.2.

Elementy umowy:

·         tytuł umowy,

·         data zawarcia umowy,

·         miejsce zawarcia umowy,

·         oznaczenie stron umowy,

·         preambuła,

·         słowniczek,

·         przedmiot umowy,

·         prawa i obowiązki stron umowy,

·         termin realizacji umowy; opóźnienia a zwłoka,

·         wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), forma płatności, oznaczenie kwoty cyfrą i słowem, należny podatek, termin płatności,  zadatek a zaliczka,

·         odsetki (ustawowe i umowne, jak je obliczać, jak je prawidłowo zastrzec w umowie),

·         kary umowne (jak określić ich wysokość, jak je prawidłowo zapisać w umowie, jakich błędów unikać przy ich stosowaniu, jak bronić się przed wygórowanymi karami umownymi),

·         rękojmia, gwarancja – charakterystyka obu instytucji,

·         zasady odpowiedzialności odszkodowawczej (zakres odpowiedzialności; jak zmodyfikować zasady odpowiedzialności w umowie; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności),

·         siła wyższa,

·         transport towaru, moment przejścia odpowiedzialności za towar, obowiązki odbierającego towar (reklamacje do przewoźnika; jak się do nich przygotować w umowie), załadunek/rozładunek, prawa i obowiązki stron umowy związane z transportem,

·         własność intelektualna,

·         zwrot towaru, towary nierotujące, zasady zwrotu towaru,

·         rozwiązanie umowy, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy – czym się różnią, jak je prawidłowo zastrzec w umowie,

·         zobowiązanie do zachowania poufności, tajemnica przedsiębiorstwa,

·         ochrony danych osobowych, RODO,

·         osoby do kontaktu, pełnomocnictwo w umowie

·         sąd właściwy do rozstrzygania sporów, właściwe prawo, klauzula arbitrażowa

·         język umowy, tłumaczenie umowy,

·         procedura zmiany umowy,

·         odwołanie do załączników (OWU, oferty, wyceny, specyfikacji technicznej, karty gwarancyjnej, itd.),

·         podpisy,

·         wykaz załączników.

4.3.

·         sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (weksel, zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa).

4.4.

·         modyfikacja umowy – renegocjacje warunków umownych, prawnie dozwolone granice modyfikowania umowy, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura zmiany umowy, aneks do umowy.

 

5.    Umowy z kontrahentami zagranicznymi – o co zadbać na etapie podpisywania umowy; klauzula wyboru prawa; język umowy; ograniczenie odpowiedzialności.

 

6.     Problemy z realizacją umowy

·         niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,

·         wpływ COVID-19 na realizację umowy, przesłanki uchylenia się od odpowiedzialności,

·         klauzula rebus sic stantibus, 

·         potrącenie,

·         cesja wierzytelności,

·         przedawnienia roszczeń – terminy; czynności, które przerywają bieg przedawnienia,

·         metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne (arbitraż), mediacja, koncyliacja). Jak się przygotować do potencjalnych sporów (przygotowanie dowodów, ciężar dowodowy, zabezpieczenie roszczeń).

 

   

II.   Prawne aspekty sprzedaży międzynarodowej - w relacji Przedsiębiorca-Przedsiębiorca     

 

1. Wprowadzenie - zwyczaje handlowe w obrocie międzynarodowym

2. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska):   

       • zawarcie umowy sprzedaży,  

       • prawa i obowiązki stron,    

       • procedury reklamacyjne, środki ochrony prawnej. 

3. INCOTERMS 2010:      

       • reguły Incoterms a umowa - zasada pierwszeństwa,

       • analiza wybranych formuł.   

4. Studium przypadków.  

 

 III.  Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym (warsztaty dla inwestorów, wykonawców, podwykonawców)  

 

Cele szkolenia: 

prezentacja warsztatu konstruowania, sprawdzania i negocjowania umów 

określenie zasad odpowiedzialności stron umowy

analiza sprawdzonych sposobów zabezpieczania umów

uczulenie na możliwe błędy prawne, identyfikacja stosowanych w praktyce „trików” prawnych 

prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych niezbędnych do prawidłowego konstruowania i sprawdzania umów

 

Program:

I. Wprowadzenie

terminologia w umowach; jak czytać i interpretować akty prawne oraz umowy?

„triki” prawne – jak można coś ukryć w umowie?, gdzie szukać „pułapek”?

jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory? nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać; pomoc przy przygotowywaniu umów

znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych

hierarchia – akty prawne a wewnętrzne regulacje w przedsiębiorstwie (m.in. umowy, regulaminy), przepisy niezbędne przy przygotowywaniu umów, na co można sobie pozwolić konstruując umowy, najczęściej popełniane błędy

 

II. Ustawa Prawo budowlane - elementy wybrane m.in.: 

Zakres zastosowania ustawy Prawo budowlane. 

Przepisy techniczno-budowlane i możliwe od nich odstępstwa. 

Materiały budowlane. 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Jak je prawidłowo opisać w umowie.  

Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego – istotne momenty, które należy określić w umowie.  

III. Ustawa „deweloperska” – elementy wybrane m.in.: 

Zakres zastosowania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

Mieszkaniowy rachunek powierniczy, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. 

Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej - prospekt informacyjny.

Umowa deweloperska – elementy umowy, załączniki, harmonogram. 

Odstąpienie od umowy deweloperskiej. 

IV. Umowa o roboty budowlane, remont budynku lub budowli (Kodeks cywilny) – elementy wybrane m.in.:

Umowa o roboty budowlane, elementy istotne umowy, forma umowy, zakres prac. 

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło.

Strony umowy o roboty budowlane. Weryfikacja partnerów (KRS i CEDIG). 

Podwykonawca - zasady odpowiedzialności za podwykonawców. 

Gwarancja zapłaty. 

Wady dokumentacji, terenu budowy, urządzeń dostarczonych przez inwestora – kto za nie odpowiada? 

Teren budowy – zasady odpowiedzialności. 

Odbiór prac. Protokół odbioru. 

Zniszczenie i uszkodzenia obiektu. 

Wykonanie wadliwe lub sprzeczne z umową – zasady odpowiedzialności. Uprawnienia inwestora. 

Opóźnienie i zwłoka wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy. 

Terminy (m.in. termin na zgłaszanie żądań, przedawnienie roszczeń) 

Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy – kary umowne i ich miarkowanie. Jak prawidłowo skonstruować karę umowną. 

  V. Umowa o dzieło (np. na wykonanie instalacji, wykończenie wnętrza) – elementy wybrane m.in.: 

Umowa o dzieło.

Wady materiału na wykonanie dzieła. 

Opóźnienie w rozpoczęciu lub wykończeniu dzieła. 

Wadliwe wykonanie dzieła, prawa i obowiązki zamawiającego, 

Konsument i jego uprawnienia w przypadku wystąpienia wady dzieła. 

Odbiór dzieła. 

Odstąpienie od umowy. 

Rozwiązanie umowy o dzieło. 

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy o dzieło. 

VI. Zawieranie umów - praktyczne wskazówki

oferta (charakter prawny oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia; reklamy; cenniki; oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; modyfikujące przyjęcie oferty; czas i miejsce zawarcia umowy)

negocjacje(zawarcie umowy, „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje)

aukcja i przetarg (ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy, obowiązki organizatora aukcji i przetargu, popełniane błędy) 

list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”)

zamówienia, zapytania  – jak je traktować?

wzorzec umowny (jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca a Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia; wzorzec w formie elektronicznej, priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt formularzy; ogólne warunki umów; regulaminy)

umowa ramowa – skutki prawne, na co zwracać szczególną uwagę

umowa na wyłączność – konsekwencje, korzyści, zagrożenia

umowa przedwstępna (ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy przyrzeczonej; skutki nie zawarcia umowy przedwstępnej; przedawnienie)

zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy na odległość; jakie zmiany regulacji prawnych zakłada projekt ustawy o prawach konsumenta

pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia

forma umowy ( m.in. ustna, pisemna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem poświadczonym, akt notarialny, elektroniczna ) a konsekwencje prawne jej niezastosowania 

kto może podpisywać umowy (reprezentacja ustawowa, pełnomocnik, prokurent); prawidłowe konstruowanie nagłówków, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne, odpowiedzialność członków zarządu za podpisywane umowy

badanie wiarygodności kontrahentów -  gdzie szukać informacji

VII. Konstruowanie i sprawdzanie umów

zasada swobody umów i jej granice – jak szczegółowa powinna być umowa, ograniczenia ustawowe

prezentacja różnic w konstruowaniu umów: Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument 

cechy szczególne umów, język umowy, preambuła, słowniczek, skróty

przedmiot umowy

prawa i obowiązki stron

modyfikacja umowy – prawnie dozwolone granice, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura, aneks

załączniki (np. ogólne warunki umowy/zamówienia, karta gwarancyjna, instrukcja, specyfikacja)

zasady odpowiedzialności (szkoda; okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; modyfikacja ogólnej reguły odpowiedzialności; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności; ciężar dowodu) 

klauzula poufności, klauzula arbitrażowa

terminy (m.in. realizacji umowy, płatności w transakcjach handlowych)

czym jest kara umowna, zasady naliczania kar umownych, maksymalna wysokość kary umownej

odsetki (rodzaje, kiedy można ich żądać, obliczanie) 

zadatek a zaliczka; opóźnienie a zwłoka

wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), formy płatności, oznaczenie cyfrą i słowem, należny podatek, koszty realizacji umwy

różnica miedzy odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy; jednostronnego rozwiązanie umowy

jak zabezpieczyć się przed reklamacjami na etapie zawierania umowy (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową), Ustawa o prawach konsumenta 2014r.

sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (m.in. weksel, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, klauzula del credere)

klauzule niedozwolone w umowach:

a) identyfikacja klauzul abuzywnych, zasady modyfikacji klauzul

b) niebezpieczeństwa zastosowania przez przedsiębiorców klauzul abuzywnych w umowach, regulaminach, zamówieniach, kartach gwarancyjnych 

c) czy można zagwarantować sobie obowiązywanie klauzul niedozwolonych?

e-mail, sms, fax, nagranie – jak uprawdopodobnić zawarcie umowy?

na co należy zwrócić szczególną uwagę przy sprawdzaniu umowy? 

VIII. Umowy z kontrahentami zagranicznymi – o co zadbać na etapie podpisywania umowy; klauzula wyboru prawa; język umowy; wyłączenie odpowiedzialności

IX. Problemy z realizacją umowy

Klauzula rebus sic stantibus – czy zawsze należy wykonać umowę? Kiedy przedsiębiorca może uchylić się od podpisanej umowy?

Jak unieważniać umowę? Prezentacja dostępnych narzędzi prawnych.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez kontrahenta – jak dochodzić odszkodowania? Jak postępować? 

Cesja wierzytelności, potrącenie

Przedawnienia roszczeń - terminy, jakie okoliczności przerywają bieg przedawnienia?

Metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne(arbitraż), mediacja, koncyliacja). Jak się przygotować do potencjalnych sporów, przygotowanie dowodów, zabezpieczenie roszczeń.

X. Elementy własności intelektualnej i przemysłowej w umowach 

XI. Elementy nieuczciwej konkurencji w umowach

XII. Tajemnica przedsiębiorstwa 

XIII. Studium przypadków – analiza przygotowanych przykładów i przykładów przedstawionych przez uczestników


  

IV.   Umowy w przewozie i spedycji

 

1. Wprowadzenie

2. Umowy przewozu rzeczy 

      • Istota umowy przewozu  

      • Strony umowy 

      • Prawa i obowiązki stron  

      • Odpowiedzialność przewoźnika 

3. Umowa najmu pojazdu wraz z obsługą 

4. Umowa spedycji 

      • Istota umowy spedycji 

      • Prawa i obowiązki stron 

      • Odpowiedzialność spedytora  

5. Umowa przewozu rzeczy drogą morską 

6. Studium przypadków