Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Umowy

  

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* opiniowanie i opracowywanie umów gospodarczych, OWU / OWS / OWZ, regulaminów

* doradztwo w zakresie zawierania umów i zabezpieczania się przed ryzykami

* analizę i doradztwo w zakresie zawierania umów (m.in. oferta, negocjacyje, przetarg, aukcja)  

* pomoc w negocjowaniu kontraktów (m.in. z sieciami handlowymi, grupami zakupowymi)

* audyt prawny dokumentacji funkcjonującej w przedsiębiorstwie

* opracowywanie kompletnej dokumentacji prawnej na potrzeby dedykowanych projektów

* pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy

* sprawdzanie dokumentacji pod kątem występowania w niej Klauzul Niedozwolonych (Abuzywnych)