Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Umowy

  

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* audyt i opracowywanie dokumentów (m.in. umów, OWU,  OWS, OWZ, regulaminów)

* pomoc w negocjowaniu umów

* doradztwo w zakresie zabezpieczania realizacji umów

* doradztwo w zakresie procedury zawierania umów (m.in. oferta, negocjacyje, przetarg, aukcja)  

* pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy

* sprawdzanie dokumentacji pod kątem występowania w niej Klauzul Niedozwolonych (Abuzywnych)