Doradztwo prawne
Specjalizacja
Umowy

  

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych, OWU / OWS / OWZ, ofert handlowych

* doradztwo prawne w zakresie zabezpieczania umów gospodarczych 

* pomoc w negocjowaniu kontraktów handlowych (m.in. z sieciami handlowymi, grupami zakupowymi) 

* analizę umów gospodarczych pod kątem wyłączenia / ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy / usługodawcy 

* doradztwo prawne w zakresie zawierania umów gospodarczych (oferta, negocjacje, przetarg, aukcja)  

* pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy

* analizę prawną dokumentów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych 

* kompleksowy audyt prawny dokumentacji funkcjonującej w przedsiębiorstwie