Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Umowy

  

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* opiniowanie i opracowywanie umów gospodarczych, OWU / OWS / OWZ, regulaminów

* doradztwo w zakresie zabezpieczania kontraktów przed ryzykami i potencjalnymi roszczeniami

* analizę modelu zawierania umów (m.in. oferta, negocjacyje, przetarg, aukcja)  

* pomoc w negocjowaniu kontraktów (m.in. z sieciami handlowymi, grupami zakupowymi)

* audyt prawny dokumentacji funkcjonującej w przedsiębiorstwie; identyfikacja zagrożeń (m.in. klauzul niedozwolonych)  

* opracowywanie kompletnej dokumentacji prawnej na potrzeby dedykowanych projektów

* analizę umów gospodarczych pod kątem wyłączenia / ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy / usługodawcy 

* doradztwo prawne w zakresie zawierania umów gospodarczych 

* pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy