Doradztwo prawne
Specjalizacja
Umowy

  

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* opracowywanie i opiniowanie umów gospodarczych, OWU / OWS / OWZ, regulaminów, ofert handlowych

* doradztwo prawne w zakresie zabezpieczania wykonania umów gospodarczych 

* pomoc w negocjowaniu kontraktów handlowych (m.in. z sieciami handlowymi, grupami zakupowymi, sieciami serwisowymi)

* audyt prawny dokumentacji funkcjonującej w przedsiębiorstwie 

* opracowywanie kompletnej dokumentacji prawnej na potrzeby projektów

* analizę umów gospodarczych pod kątem wyłączenia / ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy / usługodawcy 

* doradztwo prawne w zakresie zawierania umów gospodarczych (oferta, negocjacje, przetarg, aukcja)  

* pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy

* analizę prawną dokumentacji pod kątem występowania w niej klauzul niedozwolonych