Doradztwo prawne
Specjalizacja
Prawo w e-biznesie

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* konstruowanie i sprawdzanie regulaminów serwisów internetowych

* weryfikację dokumentów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych      

* przygotowywanie i opiniowanie umów na m.in.:

- wykonanie strony www

- dostawę i instalację sprzętu komputerowego

- licencyjnej na korzystanie z programu komputerowego

- prowadzenie reklamy internetowej

- wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych

- dzierżawę łączy, połączenia sieciowego      

* doradztwo prawne w zakresie m.in: 

    - świadczenia usług drogą elektroniczną

   - praw konsumenta w umowach zawieranych na odległość

     - czynów nieuczciwej konkurencji

- ochrony marki i wizerunku 

    - ochrony danych osobowych

     - niezamówionych informacji handlowych (spam)

* reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych, m.in. przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, w tym dokonywanie zgłoszeń i pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń telekomunikacyjnych  

* wsparcie start-up ' ów (m.in. przygotowywanie umów z inwestorami, umów spółek, nadzór prawny)