Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Budownictwo, nieruchomości

  

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

 

Budownictwo:


* doradztwo prawne na wszystkich etapach robót budowlanych (m.in. budowy, przebudowy, montażu, remontu, rozbiórki)    

* przygotowywanie i opiniowanie umów m.in. na:

- roboty budowlane,

- remont, 

- prace projektowe,

- generalne wykonawstwo obiektu budowlanego,

- realizację inwestycji budowlanej,

- wykonawstwo częściowe, podwykonastwo,

- prace geologiczne, geodezyjno – kartograficzne,

- nadzór inwestorski. 

* kompleksową obsługę prawną inwestycji (np.projektów deweloperskich, drogowych, infrastruktury przesyłowej) 

* nadzór prawny nad realizacją inwestycji 

* reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi (etap przedsądowy i sądowy)     

* określanie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym   

* wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości 

* reprezentowanie inwestora przy inwestycjach niepożądanych społecznie 

* pomoc prawną w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane 

* doradztwo w zakresie interpretacji przepisów prawa budowlanego

* reprezentowanie inwestora przed organami gminy w postępowaniu w sprawie zmiany MPZP  

* reprezentowanie inwestora przed organami administracji w postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę

* analizowanie oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawnych aspektów zgodności planów architektonicznych z obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa 

 

Nieruchomości:


* analizowanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości  

* świadczenie pomocy prawnej m.in. architektom, geodetom, zarządcom i pośrednikom w obrocie nieruchomościami  

* przygotowywanie i opiniowanie umów m.in. na prace projektowe, sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości

* określanie praw podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości  

* reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości  

* prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości  

* doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych  

* pomoc prawną:

- w analizowaniu i ustanawianiu hipoteki   

- w odzyskiwaniu nieruchomości przez byłych właścicieli   

- w uzyskiwaniu zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców  

- w znoszeniu współwłasności

- przy pozyskiwaniu kredytu na zakup nieruchomości 

* kompleksową obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych  

* przygotowywanie i weryfikację umów określajacych zarząd nieruchomością wspólną