Doradztwo prawne
Specjalizacja
Reklamacje

 
Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
 
* doradztwo prawne w zakresie trwających postępowań reklamacyjnych
 
* opracowywanie i wdrażanie procedur reklamacyjnych  
 
* kompleksowy audyt prawny procedur reklamacyjnych obowiązujących w przedsiębiorstwie
 
* weryfikację dokumentów związanych z reklamacjami (kart gwarancyjnych, formularzy reklamacyjnych, regulaminów) 
 
* analizę umów gospodarczych pod kątem wyłączenia / ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy / usługodawcy
 
* reprezentację w postępowaniach sądowych 
 
* pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy, czynów niedozwolonych
 
* sprawdzanie dokumentów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych